baner-dong

Bep24.vn, Gi Bn Khng Th? C?nh Tranh T?t C? Cc M?t Hng, KM T?i 40% Bn L?!.


 

 

Bep24.vn Ch?u r?a Ch?u r?a Faster FS-8243
B? N?i FASTER

Ch?u r?a Faster FS-8243

Like:
Giá bán: 2.050.000 VN?
Giá khuyến mại: 1.850.000VNĐ
Model: FS-8243
Nhà sản xuất: FASTER

Xuất xứ: ITALY
Giao hàng và lắp đặt miễn phí trong phạm vi nội thành Hà Nội.
Bảo hành: 02 năm theo hãng sản xuất

* Lo?i s?n ph?m

Ch?u r?a m bn 2 h?

* Hng s?n xu?t FASTER
* Xu?t x?
ITALY
* M s?n ph?m FS - 8243

* Ch?t li?u

Inox d?y 0.8mm

*Kch th??c 820x430x230mm

Thông tin đang được cập nhật!

CHNH SCH B?O HNH V B?O TR
T?I bep24.vn:


V?i m?c tiu ??a trang web bep24.vn l website bn hng tr?c tuy?n t?t nh?t ?i ??u v? ch?t l??ng ph?c v?, gi c? v d?ch v? sau bn hng hng ??u t?i vi?t nam. bep24.vn s? khng ng?ng n? l?c v ph?n ??u nng cao ch?t l??ng d?ch v? c?a mnh ngy cng chuyn nghi?p h?n, nhanh chng h?n v hi?u qu? h?n.V ?? ??m b?o quy?n l?i c?a Qu khch hng khi mua s?n ph?m t?i bep24.vn , chng ti xin ??a ra 02 hnh th?c b?o hnh ?? qu khch hng c th? l?a ch?n nh?ng hnh th?c thch h?p v thu?n ti?n nh?t nh? sau:

1/ D?ch v? b?o hnh theo hng s?n xu?t:

?? ?p ?ng quy?n l?i b?o hnh c?a qu khch nh s?n xu?t ? cam k?t v?i bep24.vn th?c hi?n ?ng quy trnh b?o hnh, trong th?i gian b?o hnh khch hng ???c h??ng d?ch v? s?a ch?a thay th? linh ki?n hon ton mi?n ph.

Nh s?n xu?t ??ng v ch?p thu?n k h?p ??ng h?p tc th??ng m?i v?i bep24.vn trong ? c cc ?i?u kho?n v? d?ch v? sau bn hng nh? sau.

bep24.vn s? tr? ton b? chi ph d?ch v? sau bn hng vo gi thnh s?n ph?m cho ng??i tiu dng, gi m bep24.vn cng b? l gi ? bao g?m d?ch v? b?o hnh theo hng s?n xu?t ( trong tr??ng h?p khch hng mu?n b?o hnh t?i bep24.vn th khch hng ph?i b? ra m?t kho?n ph d?ch v? m bep24.vn quy ??nh (chi ti?t t?i m?c d?ch v? b?o hnh t?i bep24.vn).

* ?i?u ki?n b?o hnh theo hng s?n xu?t:

-Trong th?i gian quy ??nh c?a t?ng hng ghi trn phi?u b?o hnh,cc s?n ph?m c?a hng s?n xu?t  s? ???c b?o hnh, s?a ch?a, thay th? linh ki?n mi?n ph, cho t?t c? cc l?i do nh s?n xu?t v?i ?i?u ki?n s? d?ng bnh th??ng.

- S?n ph?m ???c b?o hnh ph?i ???c cung c?p t? chnh hng, l?p ??t, s? d?ng theo ?ng h??ng d?n s? d?ng.

- Vi?c b?o hnh ch? ???c th?c hi?n khi khch hng xu?t trnh cho nhn vin b?o hnh c?a hng phi?u b?o hnh ?i?n ??y ?? thng tin chi ti?t.

* Cc ?i?u ki?n khng ???c b?o hnh theo hng s?n xu?t:

- Tr??ng h?p h?ng do cc nguyn nhn: r?i ro, thin tai, ho? ho?n, ngu?n ?i?n khng ?n ??nh,b? r?i v?, va ??p hay b? h? h?ng gy ra b?i v?t l? r?i vo trong s?n ph?m

- Tr??ng h?p h?t th?i h?n b?o hnh.

- Tr??ng h?p khng c phi?u b?o hnh ho?c phi?u b?o hnh khng ?i?n ??y ?? thng tin chi ti?t.

- Th? b?o hnh ch? ???c c?p m?t l?n, m?t khng c?p l?i.

- S?n ph?m b?o hnh ph?i ? tnh tr?ng nguy n tem v ch?a b? tho m? ?c vt ho?c thay th? linh ki?n t?i nh?ng n?i khc.

- Nh?ng hao mn t? nhin trong qu trnh s? d?ng nh?: mng than, bng ?i?n,dy ?i?n, v? my, pin

- Khi ti?p nh?n thng tin b?o hnh th s? ???c th?c hi?n b?o hnh trong  24h ho?c 48h (tr? th? b?y & ch? nh?t ).

2/ D?ch v? b?o hnh t?i bep24.vn:

V?i bep24.vn, chng ti tin r?ng ch?t l??ng ph?c v? l y?u t? quan tr?ng nh?t gip chng ti t?n t?i v pht tri?n b?n v?ng, b?i th? Cng ty chng ti lun ?em ??n cho khch hng tnh chuyn nghi?p ? m?i giai ?o?n: T? khi b?t ??u c t??ng thi?t k? Khng Gian B?p ??n khi th?c hi?n d? n, l?p ??t my mc thi?t b?, h??ng d?n ?? b?t ??u s? d?ng, h??ng d?n ch?m sc s?n ph?m, b?o hnh, b?o tr... su?t trong th?i gian dng s?n ph?m.

??i ng? chuyn vin k? thu?t c?a bep24.vn lm vi?c t?t c? cc ngy trong tu?n (c? th? 7 & Ch? nh?t), s? ?em ??n cho Qu khch s? yn tm s? d?ng trong b?t k? tnh hu?ng no, ? b?t k? th?i ?i?m no.

??i v?i cc s?n ph?m b?o hnh 01 n?m m?c ph l : 300.000?/12 thng (bao g?m thay th? linh ki?n mi?n ph)

??i v?i cc s?n ph?m b?o hnh 02 n?m m?c ph l: 500.000 ?/24 thng (bao g?m thay th? linh ki?n mi?n ph)

* Cc ?i?u ki?n b?o hnh t?i bep24.vn:

- Trong th?i gian quy ??nh c?a s?n ph?m ghi trn phi?u b?o hnh c?a bep24.vn, cc s?n ph?m c?a bep24.vn s? ???c b?o hnh, s?a ch?a, thay th? linh ki?n mi?n ph, cho t?t c? cc l?i do nh s?n xu?t v?i ?i?u ki?n s? d?ng bnh th??ng.

- S?n ph?m ???c b?o hnh ph?i ???c cung c?p t? chnh hng, l?p ??t, s? d?ng theo ?ng h??ng d?n s? d?ng

- Vi?c b?o hnh ch? ???c th?c hi?n khi khch hng xu?t trnh cho nhn vin b?o hnh c?a bep24.vn phi?u b?o hnh ?i?n ??y ?? thng tinchi ti?t.

- Khi ti?p nh?n thng tin b?o hnh trong vng 24h bep24.vn s? c nhn vin k? thu?t qua b?o hnh. (k? c? th? b?y & ch? nh?t ).

* Cc ?i?u ki?n khng ???c b?o hnh t?i bep24.vn:

- Tr??ng h?p h?ng do cc nguyn nhn: r?i ro, thin tai, ho? ho?n, ngu?n ?i?n khng ?n ??nh,b? r?i v?, va ??p hay b? h? h?ng gy ra b?i v?t l? r?i vo s?n ph?m

- Tr??ng h?p h?t th?i h?n b?o hnh.

- Tr??ng h?p khng c phi?u b?o hnh ho?c phi?u b?o hnh khng ?i?n ??y ?? thng tin chi ti?t.

- Th? b?o hnh ch? ???c c?p m?t l?n, m?t khng c?p l?i.

- S?n ph?m b?o hnh ph?i ? tnh tr?ng nguyn tem v ch?a b? tho m? ?c vt ho?c thay th? linh ki?n t?i nh?ng n?i khc.

- Nh?ng hao mn t? nhin trong qu trnh s? d?ng nh?: mng than, bng ?i?n, dy ?i?n, v? my, pin

3/ D?ch v? b?o tr t?i bep24.vn:

Sau khi h?t th?i h?n b?o hnh bep24.vn s? cung c?p ??n Qu khch d?ch v? b?o tr s?n ph?m v?i cc gi b?o tr nh? sau:

+ Gi 1: Gi b?o tr theo n?m

- M?c ph: 600.000VN?/12 thng (khng bao g?m thay th? linh ki?n)

- N?i dung: hng thng vo 01 ngy (tho? thu?n ngy v th?i gian c? th? gi?a khch hng v bep24.vn) chng ti c nhn vin qua b?o tr(v? sinh, s?a ch?a s?n ph?m, h??ng d?n s? d?ng ..).

+ Gi 2: Gi b?o tr theo t?ng l?n yu c?u c?a khch hng

- M?c ph: 100.000VN? /s?n ph?m

Ga trn khng bao g?m thay th? linh ki?n.Trong tr??ng h?p ph?i thay th? linh ki?n  bep24.vn  s? bo gi chi ti?t t?ng lo?i linh ki?n c? th? t?i qu khch hng.

bep24.vn mong r?ng v?i cc gi d?ch v? c?a mnh ??a ra s? ?p ?ng t?t nh?t nhu c?u c?a t?ng khch hng v?i ch?t l??ng t?t  nh?t,d?ch v? nhanh nh?t v uy tn cao nh?t. bep24.vn  r?t mong nh?n ?u?c nh?ng ki?n ?ng gp c?a qu khch hng ?? ngy cng nng cao ch?t l??ng ph?c v? v uy tn kinh doanh x?ng ?ng v?i th??ng hi?u bn hng hng ??u t?i Vi?t nam.

BAN GIM ??C

Qu khch hng c th? ??t mua hng t?i bep24.vn qua m?t trong cc cch sau:

1. G?i ?i?n tho?i ??n cc s? Hotline c?a bep24.vn :

 (84-0) 904 138 566 (84-4) 355 25 091 ?? bo thng tin ??t hng c?a b?n.

2. Chat Online v?i nhn  vin t? v?n, bn hng: bep24vn01, bep24vn02 ?? ???c gi?i ?p cc yu c?u c?a qu khch.

3. ??n xem v mua hng tr?c ti?p t?i Showroom tr?ng by c?a bep24.vn.

??a ch?: 75 Nguy?n L??ng B?ng.

??c bi?t, Qu khch c th? Mua Hng Online m?t cch nhanh nh?t, chnh xc v chi ti?t qua ch?c n?ng ??t hng tr?c tuy?n hon ton m?i t?i bep24.vn.

Ch? v?i vi?c click chu?t v ?i?n ??y ?? thng tin mua hng c?a mnh, qu khch s? nh?n ???c hng ho ?ng ch?ng lo?i v th?i gian qu khch yu c?u.

Chi ti?t vui lng xem  t?i ?y.

Sản phẩm cùng loại

{loadposition spcungloai}

Sản phẩm cùng hãng

B?p ga m knh FASTER FS-282S

Giá bán: 4 450 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 4.010.000 VNĐ

B?p ga m knh FASTER FS-270S

Giá bán: 2 950 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 2.660.000 VNĐ

B?p ga m knh FASTER FS-262S

Giá bán: 3 650 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 3.290.000 VNĐ

B?p ga m knh FASTER FS-202S

Giá bán: 5 850 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 5.270.000 VNĐ

B?p ga m knh FASTER FS-201S

Giá bán: 6 250 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 5.630.000 VNĐ

B?p ga m knh FASTER FS-201A

Giá bán: 6 450 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 5.810.000 VNĐ

Sản phẩm xem nhiều nhất

1 2 3 4 5

Sản phẩm bán chạy

1 2 3 4 5

Sản phẩm giá rẻ nhất

Ch?u r?a Faster FS-8243

Giá bán: 2 050 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 1.850.000 VNĐ

Ch?u r?a Faster FS-8143

Giá bán: 2 150 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 1.940.000 VNĐ

Ch?u r?a Faster FS-8345E

Giá bán: 2 950 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 2.660.000 VNĐ

Ch?u r?a Faster FS-8143E

Giá bán: 2 950 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 2.660.000 VNĐ

Ch?u r?a Faster FS-8243E

Giá bán: 3 150 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 2.840.000 VNĐ

Ch?u r?a Faster FS-9546

Giá bán: 3 250 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 2.930.000 VNĐ

Danh m?c s?n ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

Danh mục sản phẩm:
Theo giá sản xuất:
Theo hãng thiết bị:

S?n ph?m ??c bi?t

B?p t? li?n l FASTER FS-686W

Giá bán: 15.900.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 14.310.000 VNĐ

B?p ga m knh FASTER FS-212B

Giá bán: 8.250.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 7.430.000 VNĐ

B?p ga m knh FASTER FS-212R

Giá bán: 8.250.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 7.430.000 VNĐ

B?p ga m knh FASTER FS-212S

Giá bán: 8.250.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 7.430.000 VNĐ

B?p ga m knh FASTER FS-201A

Giá bán: 6.450.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 5.810.000 VNĐ

B?p ga m knh FASTER FS-201S

Giá bán: 6.250.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 5.630.000 VNĐ

Qu?ng co

lienhequangcao

quangcao
Goi-website-GoiTK-Website


    ho tro 1
T? v?n vin 01: 04.337.05.789
    ho tro 1
T? v?n vin 02: 091.856.1313
04.353.35.272
info@bep24.vn

Gi? h?ng

VirtueMart
Giỏ của bạn chưa có hàng.

??ng k - ??ng nh?p


Khuy?n m?i

km-teka-3

km

km4-6

Th?ng k truy c?p

mod_vvisit_counterOnline:309
mod_vvisit_counterL??t truy c?p:1158092

B?p ga, Bep gas,  Bep dien tu, B?p ga m, B?p t?, B?p ?i?n, Bep dien, My ht mi, May hut mui, My s?y bt, May say bat, L n??ng, Bep tu, My ht mi ??o, My r?a bt, Ch?u r?a bt

Copyright © 2012. All Rights Reserved by Bep24.VN
94/100 Liked dựa trên 488 người dùng