baner-dong

Bep24.vn, Gi Bn Khng Th? C?nh Tranh T?t C? Cc M?t Hng, KM T?i 40% Bn L?!.


 

 Like:
Giá bán: 6.250.000 VN?
Giá khuyến mại: 5.630.000VNĐ
Model: FS - 201S
Nhà sản xuất: FASTER

Xuất xứ: Italy
Giao hàng và lắp đặt miễn phí trong phạm vi nội thành Hà Nội.
Bảo hành: 02 năm theo hãng sản xuất

M s?n ph?m

B?p ga m FS 201S

Hng s?n xu?t

B?p ga m FASTER

Lo?i s?n ph?m

B?p gas m knh

S? b?p n?u

02

S? vng l?a

03

M?t b?p

Knh ch?u l?c, ch?u nhi?t dy 8mm

C?m ?ng ng?t gas t? ??ng an ton

C

H? th?ng ?nh l?a IC

Pin 1,5V

Ch? ?? h?n gi?

Khng

Ki?ng

Ki?ng gang ?c siu b?n

B? chia l?a

Patened, b?ng ??ng siu b?n

Ch?t li?u/ mu s?c

Knh ?en

Ch? ?? pep h?m ti?t ki?m gas

C

L??ng gas tiu th? t?i ?a

0,30kg/h/l

Kch th??c b? m?t

730 x 430mm

Kch th??c khot ?

680 x 380mm

H??NG D?N S? D?NG B?P GA M

* H??NG D?N:

- Ch? dng ?? n?u, khng ???c dng ?? s?y kh kh?n, qu?n o ?? trnh hng hc.

- Khng ???c ??a cc lo?i than ??t ln l n?u

- Khng dng t?m kim lo?i l?n ph? ln ng?n l?a b?p ga

- Khng s? d?ng b?p ga ? nh?ng n?i c nguy c? pht l?a

- Ch? s? d?ng dy cao su, khng s? d?ng ?ng nh?a PVC, ?i?u ny r?t nguy hi?m.

- Sau khi s? d?ng c?n ph?i t?t b?p, ??a v? tr c?a nt ?nh l?a v? v? tr OFF, v ??m b?o ng?n l?a ? t?t h?n.

- Khi ?i ng? ho?c ra kh?i nh c?n ph?i t?t ??ng th?i c? b?p v kho van an ton.

- Van gas chnh khi khng s? d?ng ph?i ???c kho v ?ng n?p ??y.

- Ph?i c?n th?n trnh s? vo m?t b?p khi ?ang s? d?ng v c th? n r?t nng.

- ??m b?o nh thng thong. Khng ???c s? d?ng b?p ga trong m?t th?i gian di (trn 10 pht) trong phng nh? ho?c trong m?t khng gian kn, nh? h?p, hy t?ng s? thng thong b?ng qu?t ho?c m? c?a s? (nn s? d?ng my ht, kh? mi).

- Khi pht hi?n th?y hi?n t??ng r r? ga, ph?i kho van bnh ga l?i, m? h?t cc c?a s?, v g?i trung tm b?o hnh ??n, khng ???c c? b?t t?t nhi?u l?n hay dng dim ho?c b?t l?a.

- L?a ch?n v? tr ??t b?p sao cho v? tr ??t ch?c ch?n v c ?? cao ph h?p. B?p ga c?n r?t nhi?u khng gian v khng kh, t nh?t cch t??ng 15cm v cch tr?n nh 100cm, n?u nh? h?n, c?n ??t thm cc t?m cch nhi?t vo t??ng, ??ng th?i ch?c ch?n r?ng ?? cch xa b?p ga cc v?t li?u nh? gi?y, d?u, m? v cc v?t li?u d? chy khc.

* CCH S? D?NG:

+ B?t l n?u:

M? van bnh ga, ?n nm b?p v gi? tay trong kho?ng th?i gian 3-10 giy, xoay v? v? tr theo chi?u ng??c chi?u kim ??ng h? cho ??n khi l?a chy ??u. ??m b?o l?a chy ?ng v? tr trong l n?u, l n?y ?i s? chy ??ng th?i l nh? v l to. ?? ch? s? d?ng l nh?, xoay nm ?i?u khi?n theo chi?u ng??c chi?u kim ??ng h?. ?? ?i?u ch?nh ngu?n l?a, hy xoay nm ?i?u khi?n ?? cc ngu?n nhi?t thch h?p.

+ ?i?u ch?nh lu?ng khng kh:

N?u ng?n l?a chy khng ??u, ?i?u ch?nh b?ng cch ch?nh v? tr c?a l gi ? pha ??u h?ng cho ??n khi ???c ng?n l?a xanh.

+ T?t b?p:

Xoay nm ?i?u khi?n v? v? tr OFF cho ??n khi nghe th?y tch, sau ? kho van ga.

+ B?o d??ng v b?o tr:

- Tr??c khi th?c hi?n cng vi?c b?o d??ng c?n oph?i kho van gas v ch? trong m?t giy lt.

- Ki?m tra tnh tr?ng c?a dy d?n ga. N c?n ???c thay th? ??nh k?. Gi? dy s?ch s? v xa ngu?n nhi?t.

- Lau b? m?t c?a b?p b?ng v?i m?m, n?u khng s?ch c th? s? d?ng n??c t?y r?a v sau ? lau b?ng v?i kh.

- R?a s?ch ki?ng b?ng n??c, sau ? ?? kh tr??c khi ??t ln b?p.

- H? th?ng ?nh l?a ?i?n s? khng ho?t ??ng n?u b? ??t. Nn c?n th?n trnh ?? trn n??c v cc ch?t l?ng khc.

- ?? ??m b?o s? d?ng s?n ph?m b?n hy gi? b?p gas s?ch s?.

- Ki?m tra tnh tr?ng c?a dy d?n gas. N c?n ???c thay th? ??nh k?. gi? dy s?ch s? v xa ngu?n nhi?t.

- Lau b? m?t c?a b?p b?ng v?i m?m, n?u khng s?ch c th? s? d?ng n??c t?y r?a v sau ? lau b?ng v?i kh.

- H? th?ng ?nh l?a ?i?n s? khng ho?t ??ng n?u b? ??t. Nn c?n th?n trnh ?? trn n??c v cc ch?t l?ng khc.

?? ??m b?o s? d?ng s?n ph?m b?n h?y gi? b?p gas s?ch s?.

L?u : Khng dng gi? x??c ?? v? sinh bt, pp chia l?a.

Nh?ng v?n ?? th??ng g?p:

V?n ??

Nguyn nhn

Kh?c ph?c

B?p khng ln l?a

- Van gas b? kho

- Dy gas b? cong, g?p

- H?t gas

- H? th?ng ?nh l?a khng ho?t ??ng

- M? van bnh gas

- Ch?nh th?ng ho?c thay th?

- Thay bnh gas m?i

- Ki?m tra l?i

H? th?ng ?nh l?a

khng ho?t ??ng

- Pin l?ng

- H?t pin

- Kho?ng cch ??u s? ?nh l?a

khng h?p l.

- L?p l?i pin

- Thay pin m?i

- Ch?nh l?i

C mi gas

- C s? r r? gas t? dy d?n gas

- Dy d?n gas b? h?ng

- Khng ?nh l?a

- Ki?m tra l?i ?ng d?n

- Thay th? m?i

- B?t l?i

L?a chy khng

bnh th??ng

- L n?u b? t?c, k?t ch?t b?n

- V? tr l n?u khng chu?n

-R?a s?ch

- ??t l?i cho ?ng v? tr

- Khi g?p b?t c? s? c? no c?a b?p gas, hy ki?m tra trong ph?n nh?ng v?n ?? th??ng g?p, n?u khng kh?c ph?c ???c hy lin h? v?i trung tm b?o hnh.

CHNH SCH B?O HNH V B?O TR
T?I bep24.vn:


V?i m?c tiu ??a trang web bep24.vn l website bn hng tr?c tuy?n t?t nh?t ?i ??u v? ch?t l??ng ph?c v?, gi c? v d?ch v? sau bn hng hng ??u t?i vi?t nam. bep24.vn s? khng ng?ng n? l?c v ph?n ??u nng cao ch?t l??ng d?ch v? c?a mnh ngy cng chuyn nghi?p h?n, nhanh chng h?n v hi?u qu? h?n.V ?? ??m b?o quy?n l?i c?a Qu khch hng khi mua s?n ph?m t?i bep24.vn , chng ti xin ??a ra 02 hnh th?c b?o hnh ?? qu khch hng c th? l?a ch?n nh?ng hnh th?c thch h?p v thu?n ti?n nh?t nh? sau:

1/ D?ch v? b?o hnh theo hng s?n xu?t:

?? ?p ?ng quy?n l?i b?o hnh c?a qu khch nh s?n xu?t ? cam k?t v?i bep24.vn th?c hi?n ?ng quy trnh b?o hnh, trong th?i gian b?o hnh khch hng ???c h??ng d?ch v? s?a ch?a thay th? linh ki?n hon ton mi?n ph.

Nh s?n xu?t ??ng v ch?p thu?n k h?p ??ng h?p tc th??ng m?i v?i bep24.vn trong ? c cc ?i?u kho?n v? d?ch v? sau bn hng nh? sau.

bep24.vn s? tr? ton b? chi ph d?ch v? sau bn hng vo gi thnh s?n ph?m cho ng??i tiu dng, gi m bep24.vn cng b? l gi ? bao g?m d?ch v? b?o hnh theo hng s?n xu?t ( trong tr??ng h?p khch hng mu?n b?o hnh t?i bep24.vn th khch hng ph?i b? ra m?t kho?n ph d?ch v? m bep24.vn quy ??nh (chi ti?t t?i m?c d?ch v? b?o hnh t?i bep24.vn).

* ?i?u ki?n b?o hnh theo hng s?n xu?t:

-Trong th?i gian quy ??nh c?a t?ng hng ghi trn phi?u b?o hnh,cc s?n ph?m c?a hng s?n xu?t  s? ???c b?o hnh, s?a ch?a, thay th? linh ki?n mi?n ph, cho t?t c? cc l?i do nh s?n xu?t v?i ?i?u ki?n s? d?ng bnh th??ng.

- S?n ph?m ???c b?o hnh ph?i ???c cung c?p t? chnh hng, l?p ??t, s? d?ng theo ?ng h??ng d?n s? d?ng.

- Vi?c b?o hnh ch? ???c th?c hi?n khi khch hng xu?t trnh cho nhn vin b?o hnh c?a hng phi?u b?o hnh ?i?n ??y ?? thng tin chi ti?t.

* Cc ?i?u ki?n khng ???c b?o hnh theo hng s?n xu?t:

- Tr??ng h?p h?ng do cc nguyn nhn: r?i ro, thin tai, ho? ho?n, ngu?n ?i?n khng ?n ??nh,b? r?i v?, va ??p hay b? h? h?ng gy ra b?i v?t l? r?i vo trong s?n ph?m

- Tr??ng h?p h?t th?i h?n b?o hnh.

- Tr??ng h?p khng c phi?u b?o hnh ho?c phi?u b?o hnh khng ?i?n ??y ?? thng tin chi ti?t.

- Th? b?o hnh ch? ???c c?p m?t l?n, m?t khng c?p l?i.

- S?n ph?m b?o hnh ph?i ? tnh tr?ng nguy n tem v ch?a b? tho m? ?c vt ho?c thay th? linh ki?n t?i nh?ng n?i khc.

- Nh?ng hao mn t? nhin trong qu trnh s? d?ng nh?: mng than, bng ?i?n,dy ?i?n, v? my, pin

- Khi ti?p nh?n thng tin b?o hnh th s? ???c th?c hi?n b?o hnh trong  24h ho?c 48h (tr? th? b?y & ch? nh?t ).

2/ D?ch v? b?o hnh t?i bep24.vn:

V?i bep24.vn, chng ti tin r?ng ch?t l??ng ph?c v? l y?u t? quan tr?ng nh?t gip chng ti t?n t?i v pht tri?n b?n v?ng, b?i th? Cng ty chng ti lun ?em ??n cho khch hng tnh chuyn nghi?p ? m?i giai ?o?n: T? khi b?t ??u c t??ng thi?t k? Khng Gian B?p ??n khi th?c hi?n d? n, l?p ??t my mc thi?t b?, h??ng d?n ?? b?t ??u s? d?ng, h??ng d?n ch?m sc s?n ph?m, b?o hnh, b?o tr... su?t trong th?i gian dng s?n ph?m.

??i ng? chuyn vin k? thu?t c?a bep24.vn lm vi?c t?t c? cc ngy trong tu?n (c? th? 7 & Ch? nh?t), s? ?em ??n cho Qu khch s? yn tm s? d?ng trong b?t k? tnh hu?ng no, ? b?t k? th?i ?i?m no.

??i v?i cc s?n ph?m b?o hnh 01 n?m m?c ph l : 300.000?/12 thng (bao g?m thay th? linh ki?n mi?n ph)

??i v?i cc s?n ph?m b?o hnh 02 n?m m?c ph l: 500.000 ?/24 thng (bao g?m thay th? linh ki?n mi?n ph)

* Cc ?i?u ki?n b?o hnh t?i bep24.vn:

- Trong th?i gian quy ??nh c?a s?n ph?m ghi trn phi?u b?o hnh c?a bep24.vn, cc s?n ph?m c?a bep24.vn s? ???c b?o hnh, s?a ch?a, thay th? linh ki?n mi?n ph, cho t?t c? cc l?i do nh s?n xu?t v?i ?i?u ki?n s? d?ng bnh th??ng.

- S?n ph?m ???c b?o hnh ph?i ???c cung c?p t? chnh hng, l?p ??t, s? d?ng theo ?ng h??ng d?n s? d?ng

- Vi?c b?o hnh ch? ???c th?c hi?n khi khch hng xu?t trnh cho nhn vin b?o hnh c?a bep24.vn phi?u b?o hnh ?i?n ??y ?? thng tinchi ti?t.

- Khi ti?p nh?n thng tin b?o hnh trong vng 24h bep24.vn s? c nhn vin k? thu?t qua b?o hnh. (k? c? th? b?y & ch? nh?t ).

* Cc ?i?u ki?n khng ???c b?o hnh t?i bep24.vn:

- Tr??ng h?p h?ng do cc nguyn nhn: r?i ro, thin tai, ho? ho?n, ngu?n ?i?n khng ?n ??nh,b? r?i v?, va ??p hay b? h? h?ng gy ra b?i v?t l? r?i vo s?n ph?m

- Tr??ng h?p h?t th?i h?n b?o hnh.

- Tr??ng h?p khng c phi?u b?o hnh ho?c phi?u b?o hnh khng ?i?n ??y ?? thng tin chi ti?t.

- Th? b?o hnh ch? ???c c?p m?t l?n, m?t khng c?p l?i.

- S?n ph?m b?o hnh ph?i ? tnh tr?ng nguyn tem v ch?a b? tho m? ?c vt ho?c thay th? linh ki?n t?i nh?ng n?i khc.

- Nh?ng hao mn t? nhin trong qu trnh s? d?ng nh?: mng than, bng ?i?n, dy ?i?n, v? my, pin

3/ D?ch v? b?o tr t?i bep24.vn:

Sau khi h?t th?i h?n b?o hnh bep24.vn s? cung c?p ??n Qu khch d?ch v? b?o tr s?n ph?m v?i cc gi b?o tr nh? sau:

+ Gi 1: Gi b?o tr theo n?m

- M?c ph: 600.000VN?/12 thng (khng bao g?m thay th? linh ki?n)

- N?i dung: hng thng vo 01 ngy (tho? thu?n ngy v th?i gian c? th? gi?a khch hng v bep24.vn) chng ti c nhn vin qua b?o tr(v? sinh, s?a ch?a s?n ph?m, h??ng d?n s? d?ng ..).

+ Gi 2: Gi b?o tr theo t?ng l?n yu c?u c?a khch hng

- M?c ph: 100.000VN? /s?n ph?m

Ga trn khng bao g?m thay th? linh ki?n.Trong tr??ng h?p ph?i thay th? linh ki?n  bep24.vn  s? bo gi chi ti?t t?ng lo?i linh ki?n c? th? t?i qu khch hng.

bep24.vn mong r?ng v?i cc gi d?ch v? c?a mnh ??a ra s? ?p ?ng t?t nh?t nhu c?u c?a t?ng khch hng v?i ch?t l??ng t?t  nh?t,d?ch v? nhanh nh?t v uy tn cao nh?t. bep24.vn  r?t mong nh?n ?u?c nh?ng ki?n ?ng gp c?a qu khch hng ?? ngy cng nng cao ch?t l??ng ph?c v? v uy tn kinh doanh x?ng ?ng v?i th??ng hi?u bn hng hng ??u t?i Vi?t nam.

BAN GIM ??C

Qu khch hng c th? ??t mua hng t?i bep24.vn qua m?t trong cc cch sau:

1. G?i ?i?n tho?i ??n cc s? Hotline c?a bep24.vn :

 (84-0) 904 138 566 (84-4) 355 25 091 ?? bo thng tin ??t hng c?a b?n.

2. Chat Online v?i nhn  vin t? v?n, bn hng: bep24vn01, bep24vn02 ?? ???c gi?i ?p cc yu c?u c?a qu khch.

3. ??n xem v mua hng tr?c ti?p t?i Showroom tr?ng by c?a bep24.vn.

??a ch?: 75 Nguy?n L??ng B?ng.

??c bi?t, Qu khch c th? Mua Hng Online m?t cch nhanh nh?t, chnh xc v chi ti?t qua ch?c n?ng ??t hng tr?c tuy?n hon ton m?i t?i bep24.vn.

Ch? v?i vi?c click chu?t v ?i?n ??y ?? thng tin mua hng c?a mnh, qu khch s? nh?n ???c hng ho ?ng ch?ng lo?i v th?i gian qu khch yu c?u.

Chi ti?t vui lng xem  t?i ?y.

Sản phẩm cùng loại

{loadposition spcungloai}

Sản phẩm cùng hãng

B?p ga m knh FASTER FS-282S

Giá bán: 4 450 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 4.010.000 VNĐ

B?p ga m knh FASTER FS-270S

Giá bán: 2 950 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 2.660.000 VNĐ

B?p ga m knh FASTER FS-262S

Giá bán: 3 650 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 3.290.000 VNĐ

B?p ga m knh FASTER FS-202S

Giá bán: 5 850 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 5.270.000 VNĐ

B?p ga m knh FASTER FS-201S

Giá bán: 6 250 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 5.630.000 VNĐ

B?p ga m knh FASTER FS-201A

Giá bán: 6 450 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 5.810.000 VNĐ

Sản phẩm xem nhiều nhất

B?p ga m knh FASTER FS-272S

Giá bán: 4 850 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 4.370.000 VNĐ

B?p ga m knh FASTER FS-292A

Giá bán: 4 450 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 4.010.000 VNĐ

B?p ga m knh FASTER FS-282S

Giá bán: 4 450 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 4.010.000 VNĐ

B?p ga m knh FASTER FS-201S

Giá bán: 6 250 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 5.630.000 VNĐ

B?p ga m knh FASTER FS-372S

Giá bán: 4 850 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 4.370.000 VNĐ

B?p ga m knh FASTER FS-212R

Giá bán: 8 250 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 7.430.000 VNĐ
1 2 3 4 5

Sản phẩm bán chạy

B?p ga m knh FASTER FS-201S

Giá bán: 6 250 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 5.630.000 VNĐ

B?p ga m knh FASTER FS-212B

Giá bán: 8 250 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 7.430.000 VNĐ

B?p ga m knh FASTER FS-212R

Giá bán: 8 250 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 7.430.000 VNĐ

B?p ga m knh FASTER FS-212S

Giá bán: 8 250 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 7.430.000 VNĐ

B?p ga m knh FASTER FS-201A

Giá bán: 6 450 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 5.810.000 VNĐ

B?p ga m knh FAPRO FA 685S

Giá bán: 5 360 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 4.020.000 VNĐ
1 2 3 4 5

Sản phẩm giá rẻ nhất

B?p ga m TAKA TK-9013A

Giá bán: 2 200 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 1.760.000 VNĐ

B?p ga m TAKA TK-920A

Giá bán: 2 400 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 1.920.000 VNĐ

B?p ga m knh FASTER FS-270S

Giá bán: 2 950 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 2.660.000 VNĐ

B?p ga m knh FAPRO FA 670S

Giá bán: 2 960 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 2.220.000 VNĐ

B?p ga m BENZA BZ-7200SA

Giá bán: 3 080 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 2.460.000 VNĐ

B?p ga m knh ITAZIO IT-752VT

Giá bán: 3 140 000 VNĐ
Giá khuyến mại: 2.510.000 VNĐ

Danh m?c s?n ph?m

Tm ki?m s?n ph?m

Danh mục sản phẩm:
Theo giá sản xuất:
Theo hãng thiết bị:

S?n ph?m ??c bi?t

B?p t? li?n l FASTER FS-686W

Giá bán: 15.900.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 14.310.000 VNĐ

B?p ga m knh FASTER FS-212B

Giá bán: 8.250.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 7.430.000 VNĐ

B?p ga m knh FASTER FS-212R

Giá bán: 8.250.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 7.430.000 VNĐ

B?p ga m knh FASTER FS-212S

Giá bán: 8.250.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 7.430.000 VNĐ

B?p ga m knh FASTER FS-201A

Giá bán: 6.450.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 5.810.000 VNĐ

B?p ga m knh FASTER FS-201S

Giá bán: 6.250.000 VNĐ
Giá khuyến mại: 5.630.000 VNĐ

Qu?ng co

lienhequangcao

quangcao
Goi-website-GoiTK-Website


    ho tro 1
T? v?n vin 01: 04.337.05.789
    ho tro 1
T? v?n vin 02: 091.856.1313
04.353.35.272
info@bep24.vn

Gi? h?ng

VirtueMart
Giỏ của bạn chưa có hàng.

??ng k - ??ng nh?p


Khuy?n m?i

km-teka-3

km

km4-6

Th?ng k truy c?p

mod_vvisit_counterOnline:310
mod_vvisit_counterL??t truy c?p:1158093

B?p ga, Bep gas,  Bep dien tu, B?p ga m, B?p t?, B?p ?i?n, Bep dien, My ht mi, May hut mui, My s?y bt, May say bat, L n??ng, Bep tu, My ht mi ??o, My r?a bt, Ch?u r?a bt

Copyright © 2012. All Rights Reserved by Bep24.VN
94/100 Liked dựa trên 488 người dùng